Infrastruktura i Transport

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną generalnych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców realizujących inwestycje infrastrukturalne. Nasze działania obejmują kwestie związane z budową dróg (w tym autostrad oraz linii kolejowych), obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, budynków biurowych.
Nasz profesjonalny zespół gwarantuje najwyższy standard obsługi prawnej  na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  Wybierając nas, klienci zyskują pełne wsparcie począwszy od przygotowania projektów umów, negocjacji warunków z kontrahentami, realizacji umów, oraz zakończenia i rozliczenia inwestycji. Doradzamy również podmiotom realizującym inwestycje budowlane oraz świadczącym usługi transportowe w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością.

Zakres doradztwa:

Przygotowywanie i negocjowanie umów z  dostawcami materiałów i usług oraz na generalne wykonawstwo, podwykonawstwo
• Wspieranie zamawiających i oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
• Przygotowywanie dokumentacji kontraktowej, Prowadzenie korespondencji z zamawiającym oraz inżynierem kontraktu, w tym zgłaszanie roszczeń wynikających z kontraktów FIDIC;
• Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, komisjami rozjemczymi oraz sądami polubownymi w sporach związanych z realizacją kontraktów;
• Doradzanie  w sprawach związanych  z bieżącą działalnością.

Projekty

Wspieranie Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w procesie pozyskiwania finansowania o wartości 120 mln PLN

Nasz zespół uczestniczył w procesie negocjacji warunków emisji obligacji oraz przygotowywał prawną dokumentację emisji. Kwota pozyskanego finansowania wyniosła 120 mln PLN.

Obsługa prawna realizacji przez generalnego wykonawcę kontraktu na budowę odcinka autostrady A2

Nasz zespół wspierał  członka konsorcjum generalnego wykonawcy odcinka autostrady A2 na wszystkich etapach realizacji kontraktu. Pracownicy Kancelarii aktywnie uczestniczyli przy przygotowaniu i negocjowaniu umów z podwykonawcami oraz dostawcami towarów i usług, prowadzeniu korespondencji z GDDKiA oraz Inżynierem Kontraktu, zgłaszaniu roszczeń kontraktowych, a także reprezentowali generalnego wykonawcę w sporach sądowych związanych z realizacją kontraktu.

Wspieranie Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. w procesie pozyskiwania finansowania na zakup autobusów o wartości 300 mln PLN

Nasz zespół uczestniczył w procesie negocjacji warunków emisji obligacji oraz przygotowywał prawną dokumentację emisji. Kwota pozyskanego finansowania wyniosła 300 mln PLN.

Reprezentowanie klienta świadczącego usługi transportowe w sporach sądowych z dostawcami

Nasz zespół reprezentuje przedsiębiorstwo świadczące usługi przewozowe na terenie m. st. Warszawy w sporach sądowych z dostawcami autobusów dotyczących obciążenia dostawców karami umownymi za opóźnienie w dostawie, jak również w związku z naruszeniem przez dostawców postanowień umów dostawy.

Zobacz wszystkie

Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu zabezpieczającym dotyczącym realizacji kontraktu drogowego A4

Nasz zespół reprezentował konsorcjum generalnych wykonawców w sporze sądowym ze Skarbem Państwa (GDDKiA) związanym z „Minimalną Ilością Wykonania” oraz „Przedłużeniem Czasu na Ukończenie” w związku z realizacją kontraktu drogowego A4. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa (GDDKiA) w postaci m. in. zakazu potrącenia kar umownych oraz zakazu składania oświadczeń o odstąpieniu od kontraktu drogowego.

Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze sądowym dotyczącym kontraktu drogowego na podstawie specustawy drogowej

Nasz zespół reprezentuje generalnego wykonawcę  w sporze sądowym z powództwa Skarbu Państwa (GDDKiA) związanym z realizacją kontraktu drogowego (obwodnica Ełku). Spór dotyczy roszczenia regresowego z jakim GDDKiA wystąpiła w stosunku do członków konsorcjum  w związku ze spełnieniem świadczenia na rzecz podwykonawców jednego z konsorcjantów w ramach ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Wspieranie Portu Lotniczego Modlin sp. z o.o. w procesie pozyskiwania finansowania o wartości 150 mln PLN

Nasz zespół uczestniczył w procesie negocjacji warunków emisji obligacji oraz przygotowywał prawną dokumentację emisji. Kwota pozyskanego finansowania wyniosła 150 mln PLN.