Spory cywilne

Prawnicy Stolarek&Grabalski posiadają bogate doświadczenie w zakresie postępowania sądowego w sprawach cywilnych, a także z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy. Doradztwo obejmuje pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Zakres doradztwa:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • przygotowanie strategii procesowych w postępowaniach sądowych;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych
  • reprezentowanie Klientów w mediacji.

Zespół:

marek.kempinski@msag.pl
Marek Kempiński

Marek Kempiński
Wspólnik, Radca Prawny

Marek Kempiński
katarzyna.nowicka@msag.pl
Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
Adwokat

Katarzyna Nowicka
Małgorzata Dębowska

Małgorzata Dębowska
Radca Prawny

Małgorzata Dębowska

Projekty

Doradztwo na rzecz spółki komunalnej

Stałe reprezentowanie spółki komunalnej (transport publiczny) w sporach pracowniczych, w tym sporach na tle postanowień układów zbiorowych pracy.

Doradztwo na rzecz generalnych wykonawców inwestycji budowlanych

Reprezentowanie wierzycieli – generalnych wykonawców inwestycji budowlanych w postępowaniu upadłościowym toczącym się w stosunku do ich podwykonawców.

Doradztwo na rzecz członków zarządu spółki z branży paliwowej

Reprezentowanie członków zarządu spółki z branży paliwowej w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki oraz w toku postępowania upadłościowego.

Doradztwo na rzecz fundacji

Reprezentowanie fundacji w sporze z bankiem finansującym projekt inwestycyjny fundacji. Działania Kancelarii doprowadziły do uchylenia zajęcia rachunku fundacji, na którym były zgromadzone środki pomocowe z Unii Europejskiej. W skierowane zostało zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, który podzielił stanowisko Kancelarii o niedopuszczalności kwestionowanego przez Kancelarię zajęcia (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2015 r. sygn. akt III CZP 104/14).

Zobacz wszystkie

Doradztwo na rzecz banku

Reprezentowanie banku w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przejęcia instrumentów finansowych dłużnika – kredytobiorcy. Wartość przejmowanych aktywów: ponad 20 mln PLN. Sprawa zakończona skutecznym przejęciem przez Bank instrumentów finansowych na własność.

Doradztwo na rzecz banku hipotecznego

Reprezentowanie banku w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przejęcia nieruchomości deweloperskiej za wierzytelność wynikającą z kredytu udzielonego deweloperowi. Wartość przejmowanej nieruchomości: ponad 20 mln PLN. Sprawa zakończona skutecznym przejęciem przez Bank nieruchomości na własność.

Doradztwo na rzecz spółki z branży usług finansowych

Reprezentowanie spółki z branży usług finansowych w sporze sądowym o zapłatę, gdzie wartość roszczeń dochodzonych od spółki przekracza kwotę 1 mln PLN.

Doradztwo na rzecz gminy Piaseczno

Reprezentowanie gminy Piaseczno w sporze z deweloperem w związku z inwestycją deweloperską.

Doradztwo na rzecz wykonawcy kontraktu budowlanego (branża energetyczna)

Reprezentowanie wykonawcy kontraktu w branży generalnego wykonawstwa dla energetyki w sporze z zamawiającym o roboty dodatkowe. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ponad 20 mln PLN. Sprawa została zakończona ugodą sądową.

Doradztwo na rzecz wykonawcy inwestycji drogowej

Reprezentowanie wykonawcy inwestycji drogowej w sporze z zamawiającym o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za prace realizowane przez wykonawcę po terminie realizacji kontraktu.

Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnego wykonawcy odcinka autostrady A2

Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnego wykonawcy odcinka autostrady A2 w związku z dochodzeniem roszczeń od podwykonawców.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców odcinka autostrady A4 w sporze sądowym w związku z dochodzeniem roszczeń od podwykonawców oraz dostawców towarów i usług. Sprawa została zakończona ugodą.

Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy kontraktu autostradowego

Reprezentowanie generalnego wykonawcy kontraktu autostradowego w postępowaniu sądowym mającym na celu zabezpieczenie jego roszczeń; Kancelaria uzyskała zabezpieczenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa (GDDKiA) w postaci m. in. zakazu potrącenia kar umownych oraz zakazu odstąpieniu od kontraktu autostradowego.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców odcinka autostrady A4

Reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców odcinka autostrady A4 w sporze sądowym ze Skarbem Państwa (GDDKiA) w związku z nieosiągnięciem w terminie określonym w kontrakcie tzw. „Minimalnej Ilości Wykonania”.