Spory z zakresu prawa administracyjnego

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy reprezentują Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi. Nasze doświadczenia obejmują m.in. postępowania w sprawach kar i opłat o charakterze sankcyjnym, sprawy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz informacji publicznej (w tym w charakterze pełnomocnika organów administracji). Nasz zespół zajmuje się również sprawami na styku postępowania administracyjnego, cywilnego oraz prawa podatkowego (np. spory z ZUS).

Zakres doradztwa:

  • reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, w tym udział w rozprawach administracyjnych;
  • sporządzanie pism oraz środków odwoławczych;
  • reprezentacja Klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Projekty

Postępowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

Reprezentowanie jednego z największych deweloperów na polskim rynku w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

Postępowania z zakresu prawa budowlanego

Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi spółki z branży deweloperskiej w wygranych postępowaniach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę.

Spory z zakresu przepisów o ochronie środowiska

Doradztwo i reprezentowanie spółki świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w postępowaniach administracyjnych dotyczących warunków prowadzenia instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

Reprezentowanie Klientów w licznych sporach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Nasi prawnicy doradzali zarówno wnioskodawcom, jak i podmiotom, do których kierowano wnioski o udostępnienie informacji.

Zobacz wszystkie

Postępowania w sprawie opłaty produktowej

Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi ogólnopolskiej sieci restauracji w wygranych postępowaniach dotyczących określenia opłaty produktowej.